Privacy statement

Uw privacy bij Kredietbank Limburg

Kredietbank Limburg verleent diensten in het kader van schuldhulpverlening in brede zin, zoals ook is vastgelegd in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Als u zich als klant aanmeldt bij Kredietbank Limburg verstrekt u persoonsgegevens. Kredietbank Limburg gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement wordt uitgelegd welke informatie Kredietbank Limburg verzamelt, hoe zij daarmee omgaat en hoe uw privacy is gewaarborgd.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Alle tot individuele personen herleidbare informatie. Denk daarbij o.a. aan uw klantnummer, naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens, oorzaken van de financiële problemen, Burgerservicenummer.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Kredietbank Limburg gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de goede uitvoering van de te leveren diensten en de daarbij uit te voeren werkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening, bestaande uit:

 1. Informatie & advies, aanmelding, screenen, diagnose en opstellen plan van aanpak, alsmede verwijzing naar externe hulp of crisisinterventie;
 2. Voorlichting en coaching;
 3. Inkomensbeheer met daarbij budgetbeheer, budgetbeheer-maatwerk en beschermingsbewind;
 4. Terugbetaling met daarbij een betalingsregeling en herfinanciering;
 5. Schuldregeling met daarbij sanering en bemiddeling;
 6. WSNP-aanvragen;
 7. Nazorg.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken, voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken, waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt.

Hoe gaat Kredietbank Limburg om met uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Met wie delen we de persoonsgegevens?
Bij het uitwisselen van gegevens zijn verschillende groepen mensen en organisaties betrokken. Zij kunnen niet al uw gegevens inzien, maar krijgen alleen die informatie, die zij nodig hebben om u verder te helpen. Wij kunnen persoonsgegevens van u delen met de volgende groepen personen:

 1. Medewerkers Kredietbank Limburg;
 2. Gemeenten en andere opdrachtgevers (terugmelding en verantwoording);
 3. Bewindvoerders;
 4. Schuldeisers;
 5. Het Bureau Kredietregistratie, in verband met registratie bij schuldregeling, herfinanciering en het verstrekken van een lening;
 6. Bij de cliënt betrokken (andere) dienst- of hulpverleners;
 7. De Belastingdienst in verband met bewind voering;
 8. De Rechtbank Limburg, in verband met WSNP-aanvragen;
 9. Andere instanties en organisaties enkel voor het opvragen/verkrijgen van gegevens t.b.v. Kredietbank Limburg, zoals werkgevers c.q. uitkeringsinstanties in verband met het inkomen van cliënten.

Wie houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels rond privacy, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Veilig en discreet
Uw persoonsgegevens zijn bij Kredietbank Limburg in goede handen. Al onze medewerkers dienen een geheimhoudingsverklaring te tekenen en zich daaraan te houden.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal rechten. Deze rechten worden hier kort uitgelegd.

Recht op inzage
U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen Kredietbank Limburg. U ontvangt een overzicht met onder andere:

 • de categorieën van persoonsgegevens
 • het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt
 • de herkomst van de gegevens
 • de ontvangers van die gegevens

Geen recht op inzage
Wij kunnen een inzageverzoek (gedeeltelijk) weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Ook kunnen wij een inzageverzoek weigeren als dit kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Recht op correctie
Heeft u onjuistheden gevonden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u bij Kredietbank Limburg een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door Kredietbank Limburg in strijd met de wet worden gebruikt. Wij kunnen u verzoeken om bewijsstukken te overhandigen.

Geen recht op correctie
U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Wel kunt u in uw woongemeente een verzoek indienen om uw BRP-gegevens aan te passen.

Daarnaast kunnen wij een verzoek tot correctie weigeren als de persoonsgegevens nodig zijn in verband met bijvoorbeeld het vervullen van een taak van algemeen belang en het uitoefenen van het openbaar gezag.

Recht van verzet
U kunt Kredietbank Limburg vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beperking van uw rechten
In specifieke situaties hoeft Kredietbank Limburg uw rechten niet te honoreren. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met bijvoorbeeld de nationale veiligheid, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, en het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten.

Meer rechten
Er zijn meer rechten die mogelijk van toepassing zijn in het kader van de AVG. U vindt hier meer over op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aan wie kan ik verdere vragen kwijt?
Neem dan contact op met info@kredietbanklimburg.nl

Klacht indienen?
Vindt u dat Kredietbank Limburg niet goed met uw (bijzondere) persoonsgegevens omgaat?
Dan kunt u een klacht indienen bij het directiesecretariaat via directiesecretariaat@kblb.nl.
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.