Privacy verklaring

Als u zich meldt bij Kredietbank Limburg verstrekt u in veel gevallen persoonsgegevens aan ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Kredietbank Limburg verzamelt en hoe wij omgaan met uw privacy. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent, en raden u aan deze verklaring goed door te lezen. Aan het einde van de verklaring staat hoe u ons kunt benaderen als u nog vragen heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Gezien ons werkveld verwerken wij veel persoonsgegevens. Denk daarbij o.a. aan uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, financiële gegevens, oorzaken van financiële problemen, en uw Burgerservicenummer. Afhankelijk van uw situatie en hulpvraag is het soms ook nodig dat wij meer persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid of strafrechtelijke gegevens. Wij kunnen ook persoonsgegevens van uw (ex-)partner, gezinsleden en/of mensen die u bijstaan verwerken. Wij vragen nooit meer gegevens dan nodig. Wij verwerken ook niet altijd al deze gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van uw situatie en hulpvraag.

Op basis van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening moeten wij u om legitimatie vragen. Wij vragen alleen een kopie van uw identiteitsbewijs als dat nodig is. Afhankelijk van de diensten die u afneemt mag u gegevens aflakken op deze kopie. U wordt daar dan over geïnformeerd.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Kredietbank Limburg verleent diensten in het kader van schuldhulpverlening in brede zin, zoals ook is vastgelegd in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens voor de goede uitvoering van deze diensten. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als wij daar een grondslag voor hebben. De belangrijkste grondslag voor het verwerken van uw gegevens is het uitvoeren van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Voor een aantal van onze diensten is de overeenkomst die wij met u maken de grondslag. En soms is uw uitdrukkelijke toestemming nodig.  Wij verwerken uw gegevens alleen als wij daarvoor een doel hebben. Daarover informeren wij u op het moment dat gegevens worden uitgevraagd.

Hoe gaat Kredietbank Limburg om met uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn bij Kredietbank Limburg in goede handen. Wij verwerken de door u verstrekte persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en conform de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij nemen passende maatregelen om onbevoegde toegang tot, misbruik van en verlies van persoonsgegevens tegen te gaan. De maatregelen die wij nemen zijn conform de landelijke beveiligingsnormen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Met wie delen we de persoonsgegevens?

Bij het uitwisselen van gegevens zijn verschillende groepen mensen en organisaties betrokken. Het gaat dan vaak om uw gemeente, Bureau Kredietregistratie, schuldeisers zoals de Belastingdienst, en andere hulpverleners die bij uw situatie betrokken zijn. Zij kunnen niet al uw gegevens inzien, maar krijgen alleen de gegevens die zij nodig hebben om u verder te helpen. Daarnaast delen wij uw gegevens met onze ICT dienstverleners die ons helpen bij het opslaan van uw gegevens. Wij maken afspraken met dergelijke partijen over de beveiliging van uw gegevens.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal rechten. Deze rechten worden hier kort uitgelegd.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen Kredietbank Limburg. U ontvangt een overzicht in een digitale vorm met onder andere:

·         de categorieën van persoonsgegevens;

·         het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt;

·         de herkomst van de gegevens;

·         de ontvangers van die gegevens.

Wij kunnen een inzageverzoek (gedeeltelijk) weigeren als dit bijvoorbeeld nodig is voor de afscherming van de gegevens van iemand anders. Ook kunnen wij een inzageverzoek weigeren als dit kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Recht op correctie

Heeft u onjuistheden gevonden in uw persoonsgegevens? Dan kunt u bij Kredietbank Limburg een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen of af te schermen. Hetzelfde kunt u doen als gegevens onvolledig zijn, u van mening bent dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarmee ze zijn verzameld of op een andere manier door Kredietbank Limburg in strijd met de wet worden gebruikt. Wij kunnen u verzoeken om bewijsstukken te overhandigen, en wij kunnen uw verzoek weigeren.

U kunt geen gebruik maken van het recht op correctie als het gaat om gegevens in bij wet ingestelde openbare registers, zoals de Basisregistratie Personen (BRP). Wel kunt u in uw woongemeente een verzoek indienen om deze gegevens aan te passen.

Recht van verzet

U kunt Kredietbank Limburg vragen om uw gegevens niet meer te verwerken. Dit is het recht van verzet. U kunt alleen van dit recht gebruik maken als uw gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden of als u bijzondere persoonlijke redenen heeft om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Beperking van uw rechten

In specifieke situaties hoeft Kredietbank Limburg uw rechten niet te honoreren. Dit kan alleen als daar een goede reden voor is in verband met bijvoorbeeld de nationale veiligheid, de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen, en het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten.

Meer rechten

Er zijn meer rechten die mogelijk van toepassing zijn in het kader van de AVG. U vindt hier meer over op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over privacy?

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die u kan helpen bij uw vragen over privacy, of als u vermoedt dat uw privacy is geschonden. Neem daarvoor contact op via privacy@kredietbanklimburg.nl of via het contactformulier op deze website.

Wilt u een klacht indienen?

Vindt u dat Kredietbank Limburg niet goed met uw (bijzondere) persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u bij ons een klacht indienen via directiesecretariaat@kblb.nl. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels rond privacy. Meer informatie vindt u op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.